กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (รศ.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) (29 ก.ค. 59)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (รศ.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) (29 ก.ค. 59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน