กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (29 ส.ค. 59)

คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (29 ส.ค. 59)

 

ตารางปฏิบัติงาน