กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 52 (นายศุภชัย สมัปปิโต)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 52 (นายศุภชัย สมัปปิโต) 

 

ตารางปฏิบัติงาน