กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 52 (นายศุภชัย สมัปปิโต)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 52 (นายศุภชัย สมัปปิโต) 

 

ตารางปฏิบัติงาน