กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 59 (นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 59 (นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช) 

 

ตารางปฏิบัติงาน