กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

 << รายละเอียด

 

ตารางปฏิบัติงาน