กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 46 (นายอดุลย์ วิริยเวชกุล)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 46 (นายอดุลย์ วิริยเวชกุล

 

ตารางปฏิบัติงาน