กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 (วันที่ 18 มี.ค.59)

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 (วันที่ 18 มี.ค.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน