กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 (วันที่ 18 มี.ค.59)

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 (วันที่ 18 มี.ค.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน