กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

 

ตารางปฏิบัติงาน