กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 (ยกเลิก)

ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 

 

ตารางปฏิบัติงาน