กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 (ยกเลิก)

ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 

 

ตารางปฏิบัติงาน