กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 

 

ตารางปฏิบัติงาน