กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แก้ไขคำสั่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี (18 มี.ค 59)

คำสั่ง แก้ไขคำสั่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี (18 มี.ค 59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน