กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี (29 ม.ค.59)

คำสั่ง แต่งตั้่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี (29 ม.ค.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน