กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 6 ก.ย. 56)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 6 ก.ย. 56) 

 

ตารางปฏิบัติงาน