กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง) (25 มี.ค.59)

คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง) (25 มี.ค.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน