กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552 

 

ตารางปฏิบัติงาน