กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 

 

ตารางปฏิบัติงาน