กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ระเบียบ ว่าด้วยเงินประจำตำแหนงหรือค่าตอบแทนของพนักงานปรเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

ระเบียบ ว่าด้วยเงินประจำตำแหนงหรือค่าตอบแทนของพนักงานปรเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 

 

ตารางปฏิบัติงาน