วันที่ 9 มิถุนายน 2565
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 1 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 30 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน โปรเจกเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผู้จอง : ศิริพร ไสยรัตน์
จำนวนคน : (50-60 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 081-2635453 โทร.ภายใน 1686
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374