วันที่ 9 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 11 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มมส ปี 63
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอมพิวเตอร์/โปรเจ็คเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กองแผนงาน
ชื่อผู้จอง : วาสนา อุทัยแสง
จำนวนคน : 25
เบอร์ติดต่อ : 1378