วันที่ 9 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 1 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 10 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : รับมอบรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ชื่อผู้จอง : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
จำนวนคน : (50-60 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0823069984/1741