วันที่ 9 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 30 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : งานการประชุม
ชื่อผู้จอง : พิณนุการ์
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1313
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374