วันที่ 7 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 14 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Center for Global Field Study, University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
อุปกรณ์ที่ใช้ : เครื่องเสียง, โปรเจ็คเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ชื่อผู้จอง : นายธวนนท์ เนียมโงน
จำนวนคน : (20 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0885103146