วันที่ 7 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2562
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไมค์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ it เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : กองทะเบียนและประมวลผล
ชื่อผู้จอง : นางโรชินี ทุ่นทอง
จำนวนคน : 40
เบอร์ติดต่อ : 081-0502297 เบอร์ภายใน 1210