วันที่ 6 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 30 น. - 16 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไมค์  
ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้จอง : ฉันทนา จันทรจำนง
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1395