วันที่ 31 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายแผ่นทึบ  
ชื่อหน่วยงาน : สำนักศึกษาทั่วไป
ชื่อผู้จอง : ปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 2105 หรือ 043754300
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374