วันที่ 30 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 30 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 (ประชุมกรรมการสอบทานฯ 10.00 น. ประชุมกรรมการตรวจสอบฯ 11.00 น.)
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอมพิวเตอร์ ออนไลน์  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานการประชุม
ชื่อผู้จอง : บุณยสิทธิ์
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1277