วันที่ 29 มิถุนายน 2565
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 15 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประเมินโครงการคลินิกเทคโนโลยี มมส.และต้อนรับ ผอ.วนิดา บุญนาคค้า (กปว.สป.อว.)
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอมพิวเตอร์ฯ ไมค์โครโฟน โปรเจอเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ชื่อผู้จอง : คุณสถาพร กินณรินทร์
จำนวนคน : (20 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1757
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374