วันที่ 24 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 30 น. - 10 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : รับรองอาคันตุกะต่างประเทศ
อุปกรณ์ที่ใช้ : โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : วิเทศฯ
ชื่อผู้จอง : ศิเรมอร ประทุมทิพย์
จำนวนคน : 20
เบอร์ติดต่อ : 1253
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374