วันที่ 22 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 5 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 30 น. - 16 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการอำนาวยการโรงเรียนสาธิต
อุปกรณ์ที่ใช้ : โปรเจคเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ชื่อผู้จอง : นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ
จำนวนคน : (10 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 043754636