วันที่ 21 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย / ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไมโครโฟน , คอมพิวเตอร์ , โปรเจคเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ชื่อผู้จอง : ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1755