วันที่ 20 มิถุนายน 2565
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 16 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี/กรรมการตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่ใช้ :  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : กองคลังและพัสดุ
ชื่อผู้จอง : วาริณี แสนทวีสุข
จำนวนคน : (6-9 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : ภายใน 1359 มือถือ 0902236445
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374