วันที่ 2 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 1 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุปกรณ์ที่ใช้ :  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : กองทะเบียนและประมวลผล
ชื่อผู้จอง : สุภาพร ทองสาดี
จำนวนคน : (50-60 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1684