วันที่ 2 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : กรรมการกลั่นกรองงบประมาณ(ชุดอนุกรรมการ)
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : กองแผนงาน
ชื่อผู้จอง : อิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1231