วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมสอบข้อเท็จจริง
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอมพิวเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบิการวิชาการ
ชื่อผู้จอง : นางสาวเมษา คำโคกสี
จำนวนคน : 10
เบอร์ติดต่อ : 1757