วันที่ 12 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 4 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 30 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : สอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้จอง : ฐิติพร
จำนวนคน : (8 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1389