วันที่ 10 ตุลาคม 2562
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 30 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่ 10/2562
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง
ชื่อผู้จอง : วิลาวัลย์ ม่วงเสน
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1265