วันที่ 1 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 4 / ช่วงบ่าย - ว่าง
จากเวลา : : น. *
ถึงเวลา : : น. *
เรื่องที่ประชุม : *
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ชื่อหน่วยงาน : *
ชื่อผู้จอง : *
จำนวนคน : *
เบอร์ติดต่อ : *