จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
กรกฏาคม 2566
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
[R3]สำนักงานชั
[R3]สำนักงานชั
[R4]สำนักงานชั
[R5]สำนักงานชั
4
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สำนักงานชั
[R3]สำนักงานชั
5
[R3]สำนักงานชั
[R3]สำนักงานชั
[R1]การประชุมค
[R2]ประชุมคณะก
6
[R2]ประชุมคณะก
[R2]คณะอนุกรรม
[R3]สำนักงานชั
[R3]สำนักงานชั
7
[R3]สำนักงานชั
[R3]สำนักงานชั
[R1]ประชุมกำกั
[R2]บุคลากรกอง
8
9
10
[R1]เลือกตั้งก
[R1]เลือกตั้งก
[R2]ประชุมประเ
[R2]ประชุมร่าง
11
[R1]ประชุมคณะก
[R5]ประชุมคณะก
[R5]พิจารณาจัด
[R2]ต้อนรับคณะ
12
[R2]การประชุมค
[R1]ประชุมคณะก
[R3]สอบหาข้อเท
[R2]กำกับดูแล
13
[R1]อบรมการขอก
[R1]อบรมการขอก
[R3]สอบวินัย
[R2]ประชุมคณะก
14
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ออกแบบสุพร
[R3]ประชุมติดต
15
16
17
[R3]พิจารณาผลก
[R1]อบรมการประ
[R3]สอบข้อเท็จ
[R2]ติดตามการด
18
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]คณะกรรมการ
[R3]สอบละเมิด
[R2]งานจ้างออก
19
[R1]ประชุมคณะก
[R3]พิจารณากรณ
[R2]55 ปี มมส
[R2]กิจกรรมงาน
20
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบวินัย
21
[R1] ประชุมสภา
[R2] ประชุมสภา
[R2]ประชุมคณะอ
[R5]สตง. เข้าตร
22
23
24
[R1]ประชุมคณะก
[R2]นโยบายและก
[R1]รับ สป. อว. ก
[R3]กรรมการบริ
25
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
[R5]สตง. เข้าตร
26
[R2]การพัฒนาหล
[R5]สตง. เข้าตร
[R5]สตง. เข้าตร
[R3]สอบวินัย
27
[R2]คณะกรรมการ
[R2]กรรมการบริ
[R4]สอบหาข้อเท
[R5]สตง. เข้าตร
28
29
30
31
[R2]อนุ กก. เลือ
[R2]ประชุมคณะก
[R5]สตง. เข้าตร
[R5]สตง. เข้าตร
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1