จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
พฤษภาคม 2566
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R1]โครงการ Coaching
[R1]โครงการ Coaching
[R2]ประชุมคณะก
[R2]คณะทำงานโค
2
[R2]ประชุมบุคล
[R1]ประชุมกรรม
[R1]อัตราเรียก
[R3]ประชุมติดต
3
[R2]ประชุมคณะก
[R1]คณะอนุกรรม
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมค่าง
4
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
5
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
6
7
8
[R3]กรรมการเลื
[R3]กรรมการเลื
[R2]ประชุมเตรี
[R1]พิจารณาผลก
9
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมกก.จ
[R5]ประชุมคณะก
10
[R2]ประชุมคณะอ
[R3]คณะกรรมการ
[R3]การประชุมค
[R2]ประชุมคณะก
11
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ชี้แจงงบปร
12
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ปรับปรุงห้
[R1]ปรับปรุงห้
13
[R1]ปรับปรุงห้
[R1]ปรับปรุงห้
14
15
[R2]สอบคัดเลือ
[R2]สอบคัดเลือ
[R3]กรรมการเลื
[R3]สอบสัมภาษณ
16
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]คณะกรรมการ
[R2]coaching EdPEx กลุ่ม
[R3]สอบลูกจ้าง
17
18
[R2]คณะกรรมการ
[R3]สอบหาข้อเท
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
19
[R3]ประชุมงานโ
[R2]ประชุมคณะผ
20
21
22
[R3]สอบสวนความ
[R3]สอบวินัย
[R2]ประชุมร่วม
[R2]ประชุมกลุ่
23
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมกรรม
24
[R2]ประชุมพิจา
[R1]โครงการเตร
[R2]ประชุมอธิก
[R1]ปรับปรุงห้
25
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R3]สอบหาข้อเท
26
[R1] ประชุมสภา
[R2] ประชุมสภา
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมเตรี
27
28
29
[R3]กรรมการเลื
[R1]ประชุมหลัก
[R1]ทดสอบระบบ
30
[R3]ประชุมหารื
[R1]จัดพิธีลงน
[R2]กรรมการบริ
31
[R1]โครงการเตร
[R3]คณะผู้จัดท
[R3]สอบวินัย
[R2]ประเมินค่า
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1