จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
พฤศจิกายน 2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R3]สอบหาข้อเท
[R3]ประชุมคณะก
[R1]ทดสอบระบบ IT
[R2]คณะกรรมการ
2
3
4
[R3]รับการตรวจ
5
[R1]ก.บ.ม.
[R3]คณะกรรมการ
[R3]สอบหาข้อเท
[R1]การวิเคราะ
6
[R1]ประชุมเตรี
[R1]ประชุมส่วน
[R2]ประชุมส่วน
[R3]ประชุมส่วน
7
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมแนวท
[R2]ประชุมบุคล
[R5]ตรวจสำนวนค
8
9
10
11
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R3]การพิจารณา
[R2]คณะกรรมมกา
12
[R1]ประชุมคณะก
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ติดตามงานจ
[R3]ประชุมร่วม
13
[R2]กองทุนพัฒน
[R2]ประชุมกลั่
[R3]ประชุมคณะก
[R1]วิเคราะห์ภ
14
[R2]อนุกรรมการ
[R3]ขอใช้
[R1]การหักภาษี
[R3]กำหนด TOR แท็
15
[R2]ประชุมคณะก
[R2] ก.อ.ม.
16
17
18
[R2]วิพากษ์หลั
[R2]วิพากษ์หลั
[R1]ประชุมรายง
[R3]คณะกรรมการ
19
[R1]ก.บ.ม.
[R1]คณะกรรมการ
[R3]วันที่​ 19 พ
[R3]หารืองานบั
20
[R2]ตรวจประเมิ
[R1]ประชุมคณะก
[R2]เตรียมงาน MS
[R1]ประชุมวิเค
21
[R1]สรุปผลการด
[R3]สอบความรับ
22
[R1]ประชุมสภาม
23
24
25
[R2]ตรวจประเมิ
[R4]การสอบสวนว
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประเมินอธิ
26
[R1]ประชุมคณะก
[R1]โครงการอบร
[R2]ติดตามงานก
[R3]สอบสวนวินั
27
[R1]ประชุมพนัก
[R1]ประชุมเตรี
[R2]พิจารณาคัด
[R3]สอบหาข้อเท
28
29
[R1]ประชุมเตรี
[R2]คณะกรรมการ
[R2]พิจารณาเลื
[R3]สอบข้อเท็จ
30
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1